CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

 • Climb in Catalunya amb CIF 47613927V és una Empresa de Turisme Actiu dedicada a realitzar activitats de caràcter esportiu en Muntanya. Les nostres activitats són considerades activitats de risc. Es realitzen en un medi natural en el qual hi ha riscos inherents a la seva pròpia naturalesa, força major, accidents fortuïts que s'escapen al control humà. El client a l'contractar les nostres activitats coneix i assumeix aquest risc acceptant participar en l'activitat i eximint així a Climb in Catalunya de tota responsabilitat en aquests supòsits.

 

 • El client manifesta no estar sota els efectes de l'alcohol, drogues i / o estupefaents, així com qualsevol altra medicació que pugui comprometre la seva estabilitat, reflexos, o que de qualsevol manera incideixin en la seva capacitat. El client no pateix malalties cardiovasculars, ni es troba en estat de gestació, ni pateix qualsevol altra lesió que li impedeixi realitzar l'activitat sense risc per a la salut; i davant de qualsevol dubte ho ha consultat amb un metge i més d'avisar a Climb in Catalunya prèviament d'aquestes causes.

 

 • En el cas de portar pròtesis, ulleres o lents de contacte el client assumeix el risc de dany a les mateixes que l'activitat normal que va a desenvolupar pugui ocasionar.

 

 • El client es compromet a acceptar les decisions del guia i seguir en tot moment les seves indicacions per garantir la seguretat i fluïdesa de l'activitat.

 

 • Si el client no reuneix les condicions físiques i tècniques necessàries avisades prèviament per part de Climb in Catalunya o no porta el material exigit se li pot negar la participació en l'activitat, modificar o retardar l'horari de la mateixa.

 

 • En el moment de la reserva, com a confirmació de l'activitat(és), el client ha d'ingressar el 100% de l'import total.

 

 • Les activitats que Climb in Catalunya realitza estan condicionades a l'medi natural en què es desenvolupen pel que l'empresa podrà anul·lar l'activitat, fins i tot en el moment de l'inici de l'activitat si les condicions meteorològiques no són adequades per a la seva realització. Si l'anul·lació es produeix el mateix dia de l'activitat el client podrà optar per canviar la data de l'activitat o per la devolució de l' 75% de l'import total.

 

 • Les activitats estan subjectes a un mínim de persones per a la seva realització. Climb in Catalunya podrà anul·lar una activitat si no s'arriba a el mínim exigit donant l'opció a el client de canviar-la per una altra o reemborsant l'import íntegre abonat.

 

 • En cas d'anul·lació de la(s) activitat(és) per part del client, se li retornarà l'import abonat menys les despeses de gestió i organització que seran els següents: 50% si l'anul·lació es produeix en les 48 hores prèvies a la realització de l'activitat i 15% si l'anul·lació es realitza amb més antelació.

 

 • La no presentació a l'activitat suposa la pèrdua íntegra dels diners.

 

 • En el cas de produir-se algun conflicte que hauria de resoldre als jutjats, ambdues parts se sotmetran a la jurisprudència dels tribunals de BARCELONA.

 

 • Climb in Catalunya té contractada una pòlissa de RC i una assegurança d'assistència i accidents que cobreix a tots els clients que contracten els nostres serveis.

 

 • Els trasllats fins al lloc d'inici de l'activitat corren per compte del client. En el cas que excepcionalment, un client no disposi de vehicle i l'empresa li proporcioni aquest servei viatjant amb el guia, ho farà sota la seva responsabilitat i no estarà cobert per l'assegurança d'assistència anteriorment esmentat.

 

 • Els menors hauran d'anar sempre acompanyats d'un adult, tutor legal, professor o monitor que es faci càrrec dels mateixos. Si no n'hi, el tutor legal haurà de signar una autorització expressa, a més d'aquest contracte.
  16. Climb in Catalunya podrà utilitzar amb finalitats publicitàries la imatge dels clients en els fullets publicitaris, àlbums de fotos, etc..

 

 • Qualsevol activitat subcontractada per Climb in Catalunya a una altra empresa, serà responsabilitat d'aquesta última qualsevol incidència durant la realització de la mateixa.